زانو سینی کابل مانند ساپورت سینی کابل جزو اتصالات سینی کابل است و زانوی قابل تنظیم می باشد از مزایای تولید رایزرهای 3 تیکه این میباشد که قابلیت انعطاف و تغییر زاویه کابل ها را به سهولت برای پروژه ها فراهم می سازد یعنی از زاویه 120- درجه تا  120+ درجه تقریبا قابل چرخش می باشد که در موقعیت هایی که تغییر ارتفاع در سینی کشی ایجاد شده برای نصاب این سهولت و دسترسی را فراهم می آورد.

قیمت خرید زانو سینی کابل تولید کننده

زانویی سه 3 راه سینی کابل گالوانیزه

زانویی سه راه سینی کابل

اتصالات سینی کابل

برای نصب سینی های کابل به یکدیگر و اتصال آن به دیوار و یاسقف و یا ضرورت انتقال کابلها به طبقات بالاتر و تغییر مسیر احتمالی و چالشهای نصب در گوشه ها و انشعابات در مسیر نصب ، میتوان از انواع اتصالات سینی کابل برق گالوانیزه و یا سایر انواع آن استفاده نمود.کرمان نیرو تولید کننده انواع سینی گابل گالوانیزه در ایران

فیلم ساخت زانویی سینی کابل در کارگاه کرمان نیرو

زانوی افقی داخلی سینی کابل

زانو افقی داخلی یکی از متعلقات سینی کابل ها می باشد

لطفا برای مشاوره رایگان، سفارش یا استعلام قیمت تماس بگیرید.

عکس های زانو سینی کابل تولید شده:

انواع زانو سینی کابل به 3 شکل زانوی 90 درجه، زانوی افقی 45 درجه و زانوی آبشاری تولید میشود، از زانوها برای تغییر مسیر 90 درجه در امتداد مسیر کابل کشی استفاده میشود.

زانوی سینی کابل 2 راه

زانوی سینی کابل دو راه

زانوی سینی کابل خرید

سه راهی سینی کابل

در سیم کشی الکتریکی ساختمان ها از سینی کابل ها برای پخش کردن، مهار و پیوستگی سیم ها و کابل های برق استفاده می شود. کابل ها و سیم های برق را می توان با گذاشتن در سینی، به جای کشیدن آن ها از راه یک لوله نصب کرد که این کار از سیم ها و کابل ها نگهداری می کند و راه مطمئن تری است.یکی از اتصالات سینی کابل سه راهی سینی کابل است که سه سینی کابل را به صورت عمودی یا افقی به هم وصل می کند.کرمان نیرو پخش کننده انواع سینی کابل و سه راهی سینی کابل در لاله زار تهران